Navigation:Home > Content >

ShockBar1.2.mq4

Time: 2011-05-20 | Download file:ShockBar1.2.mq4

#property copyright "Copyright © 2012, Forex-investor.net"
#property link   "http://www.forex-investor.net"

//int g_acc_number_76 = 183790205;
string gs_80 = "ShockBar_";
string gsa_88[7];
string gs_92;
int gi_100;
extern string ___WORC_MODE_ = "--- РЕЖИМ РАБОТЫ ---";
extern bool Exit_mode = TRUE;
extern string ___LOT_SETUP_BLOK_ = "--- БЛОК РАСЧЕТА ЛОТА ---";
extern bool LotConst_or_not = FALSE;
extern double RiskPercent = 3.0;
extern double Lot = 0.01;
double g_minlot_144 = 0.0;
extern double MaxL = 0.0;
int gi_160 = 0;
extern double LotMultiplicator = 1.667;
extern int N_LotMult = 2;
bool gi_176 = FALSE;
double gd_180 = 0.75;
int gi_188 = 40;
int gi_192;
extern string ___STEP_SETUP_BLOK_ = "--- БЛОК УСЛОВИЙ СЕТКИ ---";
extern int Mode_Step = 0;
extern int Step = 5;
int gi_212;
extern int StepUv_Step = 5;
int gi_220;
int gi_224;
int gi_228 = 0;
int gi_232 = 0;
extern string ___SETUP_SIGNAL_BLOK_ = "--- БЛОК ТОРГОВОГО СИГНАЛА ---";
string gs_244;
int gi_252 = 5;
int gi_256 = 7;
int gi_260 = 15;
double gd_264;
int gi_280 = 5;
double gd_284;
int gi_300;
int gi_304 = 5;
int gi_308 = 100;
int gi_312 = 50;
int gi_unused_316 = 14;
int gi_unused_320 = 0;
double gd_unused_324 = 0.08;
double gda_332[7];
double gda_336[7];
bool gi_340 = FALSE;
int gi_344 = 0;
int gi_348 = 21;
int gi_352 = 7;
int gi_356 = 50;
int gi_360 = 30;
int gi_364 = 90;
int gi_368 = 120;
int gi_372 = 10;
int gi_376 = 1;
double g_price_380;
double g_price_388;
double g_price_396;
double g_price_404;
double g_price_412;
double g_price_420;
extern bool Off_MA_H4 = TRUE;
extern int Mode_MA = 1;
extern int TF_for_MA = 5;
extern int Period_MA = 14;
string gs_444;
double g_price_452;
extern string ___CLOSE_SETUP_BLOK_ = "--- БЛОК УСТАНОВОК ЗАКРЫТИЯ ---";
extern int Mode_Close_Orders = 1;
extern int TakeProfit = 30;
extern int ProtectionTP = 5;
extern int TrallingStop = 5;
bool gi_484 = FALSE;
bool gi_488 = FALSE;
bool gi_492 = FALSE;
bool gi_496 = FALSE;
bool gi_500 = FALSE;
bool gi_504 = FALSE;
bool gi_unused_508 = FALSE;
bool gi_unused_512 = FALSE;
bool gi_unused_516 = FALSE;
extern string _RESTRICTION_ = "--- БЛОК ЗАЩИТЫ - ОГРАНИЧЕНИЯ ---";
extern bool BUY_SELL_SUMM = TRUE;
extern int MaxTrades = 18;
extern double Min_Proc_Sv_Sr = 0.0;
extern string ___DEF_STOPLOSS_ = "--- ЗАЩИТНЫЙ SL(общий) ---";
extern int Mode_SL_inst = 0;
extern double Percent_SL = 40.0;
double gd_564;
double g_price_572;
double g_price_580;
double g_pips_588 = 10.0;
extern string ___n6________________ = "--- ЗАЩИТА %-м ПРИБЫЛИ ---";
extern int Mode_enable_OTBOY = 2;
extern int N_Day_Prof = 7;
extern double PercentProf_from_OTBOY = 40.0;
extern int N_ord_enable_OTBOY = 4;
extern int r_cen_enable_OTBOY = 100;
extern string _ORDER_id_ = "--- МАРКЕР ОРДЕРА ---";
extern int Magic = 1111111;
extern string _OUT_DATA_ = "--- БЛОК ВЫВОДА ДАННЫХ НА ГРАФИК ---";
extern bool LineOnGraph = TRUE;
extern bool DataOnGraph = TRUE;
extern bool LogotipOn = TRUE;
int g_fontsize_660 = 14;
int g_color_664 = Yellow;
int gi_unused_668 = 13422920;
int gi_unused_672 = 55295;
int g_color_676 = Gray;
color g_color_680;
extern string _Step_N_ = "*** Если: Mode_Step = 3 ";
extern int St_2 = 30;
extern int St_3 = 25;
extern int St_4 = 20;
extern int St_5 = 15;
extern int St_6 = 10;
extern int St_7 = 5;
extern int St_8 = 100;
extern int St_9 = 30;
extern int St_10 = 20;
extern int St_11 = 10;
extern int St_12 = 100;
extern int St_13 = 30;
extern int St_14 = 20;
extern int St_15 = 10;
extern int St_16 = 30;
int gia_752[16];
int gi_756 = 3;
string gs_unused_760 = "ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА";
int gi_unused_768 = 14;
double gd_772;
double gd_780;
double gd_788;
double g_color_796;
double gd_812;
double gd_820;
double gd_828;
double gd_836;
int gia_844[7];
int gia_unused_848[7];
int g_slippage_852 = 5;
int gi_856;
double gda_860[7];
double gda_864[7];
double gda_868[7];
double gda_872[7];
int gia_876[7];
int gia_880[7];
double gda_884[7];
double gda_888[7];
double gda_892[7];
double gda_896[7];
double gd_unused_900;
int gia_916[6][2] = {16711680, 255,
  15570276, 7504122,
  13959039, 17919,
  65535, 65535,
  16711680, 255,
  16711680, 255};
string gsa_920[6][2] = {"sled_BUY", "sled_SELL",
  "sled_BUY_1", "sled_SELL_1",
  "sled_BUY_2", "sled_SELL_2",
  "Max_BAR", "min_BAR",
  "Ur_BUY_Stop", "Ur_SELL_Stop",
  "Ur_BUY_Limit", "Ur_SELL_Limit"};
string gsa_924[6][2] = {"on_SL_1-N_BUY", "on_SL_1-N_SELL",
  "on_SL_1,N_BUY", "on_SL_1,N_SELL",
  "on_SL_1,N-1,N_BUY", "on_SL_1,N-1,N_SELL",
  "TS_BUY", "TS_SELL",
  "on_SL_N-1,N_BUY", "on_SL_N-1,N_SELL"};
int gi_928;
int gia_932[7] = {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
string gsa_936[7];
int gia_940[7] = {9, 1, 0, 1, 1, 1, 1};
int gia_944[7] = {9, 3, 3, 3, 3, 3, 3};
int gia_948[7] = {9, 20, 20, 20, 20, 20, 20};
int gia_952[7] = {5, 5, 5, 5, 7, 7, 7};
int gia_956[7] = {111, 222, 333, 444, 555, 777, 999};
double gda_unused_960[7];
double gda_unused_964[7];
double gda_unused_968[7];
double gda_unused_972[7];
double gda_unused_976[7];
double gda_unused_980[7];
double gda_unused_984[7];
int gia_988[10] = {1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200, 0};
double gda_992[7][16][50];
double gda_996[7][16][50];
double gda_1000[7][16][50];
int gia_1004[7][16][50];
double gda_1008[7][16][50];
double gda_1012[7][16][50];
double gda_1016[7];
double gda_1020[7];
double gda_1024[7][16];
double gda_1028[7][16];
int gia_1032[7];
int gia_1036[7];
int gia_1040[7];
int gia_1044[7];
int gia_1048[7];
int gia_1052[7];
int gia_1056[7];
int gia_1060[7];
int g_pos_1064;
int g_ticket_1068;
int g_order_total_1072;
int gi_1084;
int gia_1100[7];
int gia_1104[7];
int gia_unused_1108[7];
int gia_unused_1112[7];
int gia_1116[7];
int gia_1120[7];
int gia_1124[7];
int gia_1128[7];
int gia_1132[7];
int gia_1136[7];
int gia_1140[7];
int gia_1144[7];
int gia_1148[7];
int gia_1152[7];
int gia_unused_1156[7];
int gia_unused_1160[7];
int gia_unused_1164[7];
int gia_1168[7];
int gia_1172[7];
int gia_1176[7];
int gia_1180[7];
int gia_1184[7];
int gia_1188[7];
int gi_unused_1192;
int gi_unused_1196;
int gia_1200[7];
int gia_1204[7];
int gia_unused_1212[7];
double gda_1216[7];
double gda_1220[7];
double gda_1224[7];
double gda_1228[7];
int gi_unused_1232;
int gi_unused_1236;
bool gi_1240;
bool gi_1244;
double g_price_1264;
double g_price_1272;
double g_price_1280;
double g_price_1288;
double gda_1296[7];
double gda_1300[7];
double gda_unused_1304[7];
double gda_unused_1308[7];
double gda_unused_1312[13][6][21];
double gda_unused_1316[13][6][21];
double gda_unused_1320[13][6][21];
double gda_unused_1324[13][6][21];
double gda_unused_1328[13][6][21];
double gda_unused_1332[13][6][21];
double gda_unused_1336[13][6][21];
double gda_unused_1340[13][6][21];
double gda_unused_1344[13][6][21];
double gda_1348[13][6][21];
double gda_unused_1352[13][6][21];
double gda_unused_1356[13][6][21];
double gda_unused_1360[13][6][21];
double gda_unused_1364[13][6][21];
double gda_unused_1368[13][6][21];
double gda_unused_1372[13][6][21];
double gda_unused_1376[13][6][21];
double gda_unused_1380[13][6][21];
int gia_unused_1384[7];
int gia_unused_1388[7];
double gd_1392;
int g_time_1400 = 0;
int g_time_1404 = 0;
double g_bid_1408;
double g_order_lots_1416;
double gd_1488;
string gs_dummy_1496;
string gs_dummy_1504;
string gs_dummy_1512;
string gs_dummy_1520;
string gs_dummy_1528;
double g_tickvalue_1544;
double gda_1552[90];
double gda_1556[90];
double gda_1560[90];
double gd_1564;
double gd_1572;
double gd_1580;
int gi_unused_1588 = 0;

int init() {
  gi_856 = 1;
  if (Digits == 5 || Digits == 3) gi_856 = 10;
  for (gi_1084 = 1; gi_1084 < 8; gi_1084++) {
   gia_1100[gi_1084] = 0;
   gia_1104[gi_1084] = 0;
   gia_1116[gi_1084] = 0;
   gia_1120[gi_1084] = 0;
   gia_1124[gi_1084] = 0;
   gia_1128[gi_1084] = 0;
   gia_1132[gi_1084] = 0;
   gia_1136[gi_1084] = 0;
  }
  for (gi_1084 = 0; gi_1084 <= 7; gi_1084++) {
   gia_956[gi_1084] = Magic + gi_1084;
   f0_7();
  }
  gia_752[0] = 20 * gi_856;
  gia_752[1] = St_2 * gi_856;
  gia_752[2] = St_3 * gi_856;
  gia_752[3] = St_4 * gi_856;
  gia_752[4] = St_5 * gi_856;
  gia_752[5] = St_6 * gi_856;
  gia_752[6] = St_7 * gi_856;
  gia_752[7] = St_8 * gi_856;
  gia_752[8] = St_9 * gi_856;
  gia_752[9] = St_10 * gi_856;
  gia_752[10] = St_11 * gi_856;
  gia_752[11] = St_12 * gi_856;
  gia_752[12] = St_13 * gi_856;
  gia_752[13] = St_14 * gi_856;
  gia_752[14] = St_15 * gi_856;
  gia_752[15] = St_16 * gi_856;
  Print("Expert_start");
  if (gi_252 == 0) gi_300 = 0;
  if (gi_252 == 1) gi_300 = 16;
  if (gi_252 == 2) gi_300 = 17;
  if (gi_252 == 3) gi_300 = 18;
  if (gi_252 == 4) gi_300 = 19;
  if (gi_252 == 5) gi_300 = 30;
  if (gi_252 == 6) gi_300 = 31;
  if (gi_252 < -5 && gi_252 > 6) {
   gi_300 = -1;
   gs_244 = " Error_Signal_Tipe ";
  }
  if (Mode_Close_Orders == 0) {
   gi_484 = TRUE;
   gi_488 = FALSE;
   gi_492 = FALSE;
   gi_496 = FALSE;
   gi_500 = FALSE;
   gi_504 = FALSE;
   gi_unused_508 = FALSE;
   gi_unused_512 = FALSE;
   gi_unused_516 = FALSE;
  }
  if (Mode_Close_Orders == 1) {
   gi_484 = FALSE;
   gi_488 = TRUE;
   gi_492 = FALSE;
   gi_496 = FALSE;
   gi_500 = FALSE;
   gi_504 = FALSE;
   gi_unused_508 = FALSE;
   gi_unused_512 = FALSE;
   gi_unused_516 = FALSE;
  }
  if (Mode_Close_Orders == 2) {
   gi_484 = FALSE;
   gi_488 = TRUE;
   gi_492 = TRUE;
   gi_496 = TRUE;
   gi_500 = FALSE;
   gi_504 = FALSE;
   gi_unused_508 = FALSE;
   gi_unused_512 = FALSE;
   gi_unused_516 = FALSE;
  }
  if (Mode_Close_Orders == 3) {
   gi_484 = FALSE;
   gi_488 = TRUE;
   gi_492 = TRUE;
   gi_496 = TRUE;
   gi_500 = FALSE;
   gi_504 = FALSE;
   gi_unused_508 = FALSE;
   gi_unused_512 = FALSE;
   gi_unused_516 = FALSE;
  }
  if (Mode_Close_Orders == 4) {
   gi_484 = FALSE;
   gi_488 = FALSE;
   gi_492 = FALSE;
   gi_496 = FALSE;
   gi_500 = FALSE;
   gi_504 = TRUE;
   gi_unused_508 = FALSE;
   gi_unused_512 = FALSE;
   gi_unused_516 = FALSE;
  }
  if (Mode_Close_Orders == 5) {
   gi_484 = FALSE;
   gi_488 = FALSE;
   gi_492 = FALSE;
   gi_496 = FALSE;
   gi_500 = FALSE;
   gi_504 = TRUE;
   gi_unused_508 = FALSE;
   gi_unused_512 = FALSE;
   gi_unused_516 = FALSE;
  }
  if (Mode_Close_Orders == 6) {
   gi_484 = FALSE;
   gi_488 = TRUE;
   gi_492 = TRUE;
   gi_496 = TRUE;
   gi_500 = TRUE;
   gi_504 = FALSE;
   gi_unused_508 = FALSE;
   gi_unused_512 = FALSE;
   gi_unused_516 = FALSE;
  }
  return (0);
}

void deinit() {
  Comment("Expert_stop");
}

int start() {
  int li_64;
  int li_68;
  int li_76;
  int li_80;
  int li_84;
  int li_88;
  bool li_92;
  bool li_96;
  bool li_100;
  bool li_104;
  double price_108;
  double price_116;
  double margininit_124;
  if (Exit_mode) gsa_88[gi_928] = "ТОРГОВЛЯ";
  else gsa_88[gi_928] = "ВЫХОД ИЗ РЫНКА";
  string ls_0 = Symbol();
  if (gd_1392 > AccountProfit()) gd_1392 = AccountProfit();
  gi_928 = 0;
  gsa_936[gi_928] = ls_0;
  gia_944[gi_928] = gi_304;
  gi_100 = 0;
  gd_772 = AccountBalance() * Min_Proc_Sv_Sr / 100.0;
  if (Min_Proc_Sv_Sr < 100.0 && Min_Proc_Sv_Sr > 0.0 && AccountFreeMargin() < gd_772) gi_100 = 1;
  /*if (AccountNumber() != g_acc_number_76 && (!IsDemo())) {
   Comment("Советник может работать на любом тестовом счете или на реальном счёте " + g_acc_number_76 + ", для подключения к другому реальному счёту пройдите на сайт forex-sovetnic.ru");
   Print("Советник может работать только на счёте " + g_acc_number_76 + ", для подключения к другому счёту проидите на сайт forex-sovetnic.ru");
   return;
  }*/
  if (LogotipOn) {
   f0_12();
   f0_9();
  }
  gia_956[gi_928] = Magic + gi_928;
  int stoplevel_8 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_STOPLEVEL);
  int li_unused_12 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_SPREAD);
  double point_16 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_POINT);
  int li_unused_24 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_DIGITS);
  if (MaxL == 0.0) MaxL = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_MAXLOT);
  if (g_minlot_144 < MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_MINLOT)) g_minlot_144 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_MINLOT);
  double lotstep_28 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_LOTSTEP);
  double ld_36 = AccountBalance();
  int digits_44 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_DIGITS);
  double ld_48 = NormalizeDouble(MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_BID), digits_44);
  double ld_56 = NormalizeDouble(MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_ASK), digits_44);
  if (g_minlot_144 == 0.01) li_64 = 2;
  if (g_minlot_144 == 0.1) li_64 = 1;
  if (g_minlot_144 >= 1.0) li_64 = 0;
  if (lotstep_28 == 0.01) li_68 = 2;
  if (lotstep_28 == 0.1) li_68 = 1;
  if (lotstep_28 >= 1.0) li_68 = 0;
  gd_564 = ld_36;
  if (Percent_SL > 0.0 && Percent_SL < 100.0 && Mode_SL_inst > 0) gd_564 = ld_36 * Percent_SL / 100.0;
  if (gd_1488 != 0.0 && gd_1488 - ld_36 * (Percent_SL - 2.0) / 100.0 > ld_36 && Mode_SL_inst == 2) Exit_mode = FALSE;
  if (gd_1488 != ld_36) gd_1488 = ld_36;
  if (TrallingStop * gi_856 < stoplevel_8) gia_876[gi_928] = stoplevel_8 + gi_856 * 2;
  else gia_876[gi_928] = TrallingStop * gi_856;
  if (TrallingStop * gi_856 < stoplevel_8) gia_880[gi_928] = stoplevel_8 + gi_856 * 2;
  else gia_880[gi_928] = TrallingStop * gi_856;
  gda_860[gi_928] = TakeProfit * gi_856;
  gda_864[gi_928] = TakeProfit * gi_856;
  gda_868[gi_928] = gi_228 * gi_856;
  gda_872[gi_928] = gi_228 * gi_856;
  gda_888[gi_928] = gi_212 * gi_856;
  gda_896[gi_928] = gi_212 * gi_856;
  gda_1224[gi_928] = ProtectionTP * gi_856;
  gda_1228[gi_928] = ProtectionTP * gi_856;
  gda_1296[gi_928] = gi_756 * gi_856;
  gda_1300[gi_928] = gi_756 * gi_856;
  g_slippage_852 *= gi_856;
  gi_372 *= gi_856;
  gi_356 *= gi_856;
  r_cen_enable_OTBOY *= gi_856;
  gi_192 *= gi_856;
  gs_92 = "  ";
  g_color_680 = g_color_664;
  if (Exit_mode && gi_100 == 1) {
   gs_92 = " !!! Опасный ур. своб. средств";
   if (gda_1024[gi_928][0] == gda_1024[gi_928][1]) {
     gsa_88[gi_928] = "Торговля OU_B+S";
     gi_100 = 0;
     g_color_680 = Red;
   }
   if (gda_1024[gi_928][0] < gda_1024[gi_928][1]) {
     gsa_88[gi_928] = "Торговля BUY";
     gi_100 = 2;
     g_color_680 = Red;
   }
   if (gda_1024[gi_928][0] > gda_1024[gi_928][1]) {
     gsa_88[gi_928] = "Торговля SELL";
     gi_100 = 3;
     g_color_680 = Red;
   }
  }
  gi_212 = Step;
  gi_224 = Mode_Step;
  gi_220 = StepUv_Step;
  gi_192 = gi_188 - ProtectionTP;
  if (LotConst_or_not) {
   gda_1216[gi_928] = Lot;
   gda_1220[gi_928] = Lot;
  }
  if (!LotConst_or_not) {
   gda_1216[gi_928] = NormalizeDouble(ld_36 * RiskPercent / 1000000.0, li_64);
   gda_1220[gi_928] = NormalizeDouble(ld_36 * RiskPercent / 1000000.0, li_64);
  }
  if (gda_1216[gi_928] == 0.0) gda_1216[gi_928] = g_minlot_144;
  if (gda_1220[gi_928] == 0.0) gda_1220[gi_928] = g_minlot_144;
  int li_72 = 0;
  if (gsa_936[gi_928] == ls_0 && LineOnGraph && gs_444 == " + MA ") ObjectDelete("MA_trend");
  gs_444 = " + MA ";
  if (Off_MA_H4) gs_444 = " ";
  if (gs_444 == " + MA ") {
   g_price_452 = f0_3(0, Period_MA, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, gia_988[TF_for_MA]);
   if (gsa_936[gi_928] == ls_0 && LineOnGraph) {
     ObjectCreate("MA_trend", OBJ_HLINE, 0, Time[0], g_price_452);
     ObjectSet("MA_trend", OBJPROP_PRICE1, g_price_452);
     ObjectSet("MA_trend", OBJPROP_COLOR, Gray);
     ObjectSet("MA_trend", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
   }
  }
  if (g_price_452 > ld_48 && Mode_MA < 2) li_72 = 1;
  if (g_price_452 <= ld_48 && Mode_MA < 2) li_72 = 2;
  if (g_price_452 < ld_48 && Mode_MA > 1) li_72 = 1;
  if (g_price_452 >= ld_48 && Mode_MA > 1) li_72 = 2;
  if (gi_300 > 5 && gi_300 < 15) {
   g_price_380 = 10000;
   g_price_388 = 0;
   for (gi_1084 = gi_352 + 1; gi_1084 <= gi_348 + gi_352; gi_1084++) {
     if (gi_344 == 0) {
      if (iHigh(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) >= g_price_388) g_price_388 = iHigh(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
      if (iLow(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) <= g_price_380) g_price_380 = iLow(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
     }
     if (gi_344 == 1) {
      if (iOpen(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084)) {
        if (iOpen(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) >= g_price_388) g_price_388 = iOpen(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
        if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) <= g_price_380) g_price_380 = iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
      }
      if (iOpen(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) < iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084)) {
        if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) >= g_price_388) g_price_388 = iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
        if (iOpen(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) <= g_price_380) g_price_380 = iOpen(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
      }
      if (iOpen(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) == iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084)) {
        if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) >= g_price_388) g_price_388 = iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
        if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084) <= g_price_380) g_price_380 = iClose(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
      }
     }
   }
   if (gi_300 == 10 || gi_300 == 11 || gi_300 == 12) {
     g_price_396 = g_price_388 + gi_372 * point_16;
     g_price_420 = g_price_388 - gi_372 * point_16;
     g_price_404 = g_price_380 - gi_372 * point_16;
     g_price_412 = g_price_380 + gi_372 * point_16;
   }
   if (gsa_936[gi_928] == ls_0 && LineOnGraph) {
     ObjectCreate(gsa_920[3][0], OBJ_HLINE, 0, Time[0], g_price_388);
     ObjectSet(gsa_920[3][0], OBJPROP_PRICE1, g_price_388);
     ObjectSet(gsa_920[3][0], OBJPROP_COLOR, gia_916[3][0]);
     ObjectSet(gsa_920[3][0], OBJPROP_STYLE, 7);
     ObjectCreate(gsa_920[3][1], OBJ_HLINE, 0, Time[0], g_price_380);
     ObjectSet(gsa_920[3][1], OBJPROP_PRICE1, g_price_380);
     ObjectSet(gsa_920[3][1], OBJPROP_COLOR, gia_916[3][1]);
     ObjectSet(gsa_920[3][1], OBJPROP_STYLE, 7);
     ObjectCreate(gsa_920[4][0], OBJ_HLINE, 0, Time[0], g_price_396);
     ObjectSet(gsa_920[4][0], OBJPROP_PRICE1, g_price_396);
     ObjectSet(gsa_920[4][0], OBJPROP_COLOR, gia_916[4][0]);
     ObjectSet(gsa_920[4][0], OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
     ObjectCreate(gsa_920[4][1], OBJ_HLINE, 0, Time[0], g_price_404);
     ObjectSet(gsa_920[4][1], OBJPROP_PRICE1, g_price_404);
     ObjectSet(gsa_920[4][1], OBJPROP_COLOR, gia_916[4][1]);
     ObjectSet(gsa_920[4][1], OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
     if (g_price_388 - g_price_380 > gi_356 * point_16) {
      ObjectCreate(gsa_920[5][0], OBJ_HLINE, 0, Time[0], g_price_412);
      ObjectSet(gsa_920[5][0], OBJPROP_PRICE1, g_price_412);
      ObjectSet(gsa_920[5][0], OBJPROP_COLOR, gia_916[5][0]);
      ObjectSet(gsa_920[5][0], OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
      ObjectCreate(gsa_920[5][1], OBJ_HLINE, 0, Time[0], g_price_420);
      ObjectSet(gsa_920[5][1], OBJPROP_PRICE1, g_price_420);
      ObjectSet(gsa_920[5][1], OBJPROP_COLOR, gia_916[5][1]);
      ObjectSet(gsa_920[5][1], OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
     } else {
      ObjectDelete(gsa_920[5][0]);
      ObjectDelete(gsa_920[5][1]);
     }
   }
  }
  if (gia_1032[gi_928] > 0) {
   li_76 = f0_0(0, gia_1032[gi_928]);
   li_80 = f0_14(0, gia_1032[gi_928]);
  }
  if (gia_1036[gi_928] > 0) {
   li_84 = f0_0(1, gia_1036[gi_928]);
   li_88 = f0_14(1, gia_1036[gi_928]);
  }
  if (gia_1032[gi_928] > 1) {
   li_92 = f0_2(0, gia_1032[gi_928], ld_56);
   li_96 = f0_4(0, gia_1032[gi_928], ld_56);
  } else {
   li_92 = FALSE;
   li_96 = FALSE;
  }
  if (gia_1036[gi_928] > 1) {
   li_100 = f0_2(1, gia_1036[gi_928], ld_48);
   li_104 = f0_4(1, gia_1036[gi_928], ld_48);
  } else {
   li_100 = FALSE;
   li_104 = FALSE;
  }
  gda_884[gi_928] = gda_888[gi_928] * point_16;
  gda_892[gi_928] = gda_896[gi_928] * point_16;
  if (gi_224 == 0) {
   gda_884[gi_928] = gda_888[gi_928] * point_16;
   gda_892[gi_928] = gda_896[gi_928] * point_16;
  }
  if (gi_224 == 1) {
   if (gia_1032[gi_928] < 2) gda_884[gi_928] = gda_888[gi_928] * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] < 2) gda_892[gi_928] = gda_896[gi_928] * point_16;
   if (gia_1032[gi_928] > 1) gda_884[gi_928] = (gda_888[gi_928] + gi_220 * gia_1032[gi_928] * gi_856) * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] > 1) gda_892[gi_928] = (gda_896[gi_928] + gi_220 * gia_1036[gi_928] * gi_856) * point_16;
  }
  if (gi_224 == 2) {
   if (gia_1032[gi_928] < 2) gda_884[gi_928] = gda_888[gi_928] * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] < 2) gda_892[gi_928] = gda_896[gi_928] * point_16;
   if (gia_1032[gi_928] > 1) gda_884[gi_928] = (gda_888[gi_928] - gi_220 * gia_1032[gi_928] * gi_856) * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] > 1) gda_892[gi_928] = (gda_896[gi_928] - gi_220 * gia_1036[gi_928] * gi_856) * point_16;
  }
  if (gi_224 == 3) {
   if (gia_1032[gi_928] < 1) gda_884[gi_928] = gda_888[gi_928] * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] < 1) gda_892[gi_928] = gda_896[gi_928] * point_16;
   if (gia_1032[gi_928] > 0) gda_884[gi_928] = gia_752[gia_1032[gi_928]] * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] > 0) gda_892[gi_928] = gia_752[gia_1036[gi_928]] * point_16;
   if (gia_1032[gi_928] > 15) gda_884[gi_928] = gia_752[15] * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] > 15) gda_892[gi_928] = gia_752[15] * point_16;
  }
  if (gi_224 == 4) {
   if (gia_1032[gi_928] < 1) gda_884[gi_928] = gda_888[gi_928] * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] < 1) gda_892[gi_928] = gda_896[gi_928] * point_16;
   if (gia_1032[gi_928] > 0) gda_884[gi_928] = gda_1024[0][gi_928] / gda_1216[gi_928] * gda_888[gi_928] * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] > 0) gda_892[gi_928] = gda_1024[1][gi_928] / gda_1220[gi_928] * gda_896[gi_928] * point_16;
  }
  if (gi_224 == 5) {
   if (gia_1032[gi_928] < 1) gda_884[gi_928] = gda_888[gi_928] * point_16;
   if (gia_1036[gi_928] < 1) gda_892[gi_928] = gda_896[gi_928] * point_16;
   if (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] > 0) {
     gda_884[gi_928] = gda_1024[gi_928][0] / gda_1024[gi_928][1] * gda_888[gi_928] * point_16;
     gda_892[gi_928] = gda_1024[gi_928][1] / gda_1024[gi_928][0] * gda_896[gi_928] * point_16;
   }
   if (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] == 0) gda_884[gi_928] = gda_1024[gi_928][0] / gda_1216[gi_928] * gda_888[gi_928] * point_16;
   if (gia_1032[gi_928] == 0 && gia_1036[gi_928] > 0) gda_892[gi_928] = gda_1024[gi_928][1] / gda_1220[gi_928] * gda_896[gi_928] * point_16;
  }
  if (gda_884[gi_928] < 5 * gi_856 * point_16) gda_884[gi_928] = 5 * gi_856 * point_16;
  if (gda_892[gi_928] < 5 * gi_856 * point_16) gda_892[gi_928] = 5 * gi_856 * point_16;
  gia_1140[gi_928] = 0;
  gia_1148[gi_928] = 0;
  gia_1144[gi_928] = 0;
  gia_1152[gi_928] = 0;
  if (gsa_936[gi_928] == ls_0 && LineOnGraph) {
   ObjectCreate(gsa_920[gi_928][0], OBJ_HLINE, 0, Time[0], gda_996[gi_928][0][li_80] - gda_884[gi_928]);
   ObjectSet(gsa_920[gi_928][0], OBJPROP_PRICE1, gda_996[gi_928][0][li_80] - gda_884[gi_928]);
   ObjectSet(gsa_920[gi_928][0], OBJPROP_COLOR, gia_916[gi_928][0]);
   ObjectSet(gsa_920[gi_928][0], OBJPROP_STYLE, 7);
   ObjectCreate(gsa_920[gi_928][1], OBJ_HLINE, 0, Time[0], gda_996[gi_928][1][li_84] + gda_892[gi_928]);
   ObjectSet(gsa_920[gi_928][1], OBJPROP_PRICE1, gda_996[gi_928][1][li_84] + gda_892[gi_928]);
   ObjectSet(gsa_920[gi_928][1], OBJPROP_COLOR, gia_916[gi_928][1]);
   ObjectSet(gsa_920[gi_928][1], OBJPROP_STYLE, 7);
  }
  if (gia_1032[gi_928] == 0 && Exit_mode) gia_1140[gi_928] = 1;
  if (gia_1036[gi_928] == 0 && Exit_mode) gia_1144[gi_928] = 1;
  if (gi_228 == 0) {
   if (gia_1032[gi_928] > 0 && ld_56 < gda_996[gi_928][0][li_80] - gda_884[gi_928]) gia_1140[gi_928] = 1;
   if (gia_1032[gi_928] > 0 && ld_56 > gda_996[gi_928][0][li_76] + gda_884[gi_928] && gi_232 > 0 || Mode_Close_Orders == 5) gia_1140[gi_928] = 1;
   if (gia_1036[gi_928] > 0 && ld_48 > gda_996[gi_928][1][li_84] + gda_892[gi_928]) gia_1144[gi_928] = 1;
   if (gia_1036[gi_928] > 0 && ld_48 < gda_996[gi_928][1][li_88] - gda_892[gi_928] && gi_232 > 0 || Mode_Close_Orders == 5) gia_1144[gi_928] = 1;
   if (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] > gia_1036[gi_928] && ld_56 < gda_996[gi_928][0][li_80] - gda_884[gi_928]) gia_1140[gi_928] = 1;
   if (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] > gia_1036[gi_928] && ld_56 > gda_996[gi_928][0][li_76] + gda_884[gi_928] && gi_232 > 0 || Mode_Close_Orders == 5) gia_1140[gi_928] = 1;
   if (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] > gia_1032[gi_928] && ld_48 > gda_996[gi_928][1][li_84] + gda_892[gi_928]) gia_1144[gi_928] = 1;
   if (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] > gia_1032[gi_928] && ld_48 < gda_996[gi_928][1][li_88] - gda_892[gi_928] && gi_232 > 0 || Mode_Close_Orders == 5) gia_1144[gi_928] = 1;
  }
  if (gia_1032[gi_928] > 0 && ld_56 > gda_996[gi_928][0][li_76] + gda_884[gi_928] && gda_1012[gi_928][0][li_76] > 0.0 && gi_232 > 0) gia_1140[gi_928] = 1;
  if (gia_1036[gi_928] > 0 && ld_48 < gda_996[gi_928][1][li_88] - gda_892[gi_928] && gda_1012[gi_928][1][li_88] > 0.0 && gi_232 > 0) gia_1144[gi_928] = 1;
  if (gi_300 > 5 && gi_300 < 10 && gi_232 == 2) {
   gia_1140[gi_928] = 1;
   gia_1144[gi_928] = 1;
  }
  if (gi_228 > 0 && gia_1032[gi_928] > 0) gia_1140[gi_928] = 0;
  if (gi_228 > 0 && gia_1036[gi_928] > 0) gia_1144[gi_928] = 0;
  gia_1168[gi_928] = 0;
  gia_1172[gi_928] = 0;
  if (gi_300 == 0) {
   gs_244 = " анализ Close ";
   if (gia_1032[gi_928] == 0 && g_time_1400 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1036[gi_928] == 0 && g_time_1404 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
   if (gia_1032[gi_928] > 0 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1036[gi_928] > 0 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 16) {
   gs_244 = " инверсн.анализ Close ";
   if (gia_1032[gi_928] == 0 && g_time_1400 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1036[gi_928] == 0 && g_time_1404 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
   if (gia_1032[gi_928] > 0 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1036[gi_928] > 0 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 30) {
   gs_244 = " анализ Close ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) <= iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 31) {
   gs_244 = " инверсн.анализ Close+ ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) <= iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 17) {
   gs_244 = " анализ High/Low ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && iLow(gsa_936[gi_928], 0, 3) > iLow(gsa_936[gi_928], 0, 2) && iLow(gsa_936[gi_928], 0, 2) < iLow(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 > iClose(gsa_936[gi_928],
     0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 3) < iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 2) && iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 < iClose(gsa_936[gi_928],
     0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 18) {
   gs_244 = " анализ High/Low + ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && iLow(gsa_936[gi_928], 0, 4) > iLow(gsa_936[gi_928], 0, 3) && iLow(gsa_936[gi_928], 0, 3) > iLow(gsa_936[gi_928], 0, 2) && iLow(gsa_936[gi_928],
     0, 2) < iLow(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 4) < iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 3) && iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 3) < iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 2) && iHigh(gsa_936[gi_928],
     0, 2) > iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 19) {
   gs_244 = " анализ посл. БАРов ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && iLow(gsa_936[gi_928], 0, 4) > iLow(gsa_936[gi_928], 0, 3) && iLow(gsa_936[gi_928], 0, 3) > iLow(gsa_936[gi_928], 0, 2) && iLow(gsa_936[gi_928],
     0, 2) < iLow(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 < iLow(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 4) < iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 3) && iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 3) < iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 2) && iHigh(gsa_936[gi_928],
     0, 2) > iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 1) && ld_48 > iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 > 20) {
   gd_1580 = 0.00001;
   gd_1572 = 10000;
   gd_1564 = 0;
   for (gi_1084 = 0; gi_1084 < gi_256; gi_1084++) {
     gda_1556[gi_1084] = iLow(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
     gda_1560[gi_1084] = iHigh(gsa_936[gi_928], 0, gi_1084);
     gda_1552[gi_1084] = (gd_1572 + gd_1580) / 2.0;
     if (gd_1580 < gda_1560[gi_1084] && gi_1084 != 0) gd_1580 = gda_1560[gi_1084];
     if (gd_1572 > gda_1556[gi_1084] && gi_1084 != 0) gd_1572 = gda_1556[gi_1084];
   }
   gd_1564 = (gd_1572 + gd_1580) / 2.0;
   gd_284 = gi_280 * gi_856 * point_16;
   gd_264 = gi_260 * gi_856 * point_16;
  }
  if (gi_300 == 25) {
   gs_244 = " анализ 1-го БАРа ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && gda_1560[0] - gda_1556[0] > gd_264 && gda_1552[0] < iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) && ld_48 < gda_1552[0]) {
     if (gda_1556[0] + gd_284 < ld_48) {
      gia_1168[gi_928] = 1;
      gia_1176[gi_928] = 0;
      g_time_1400 = Time[0];
     }
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && gda_1560[0] - gda_1556[0] > gd_264 && gda_1552[0] > iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) && ld_48 > gda_1552[0]) {
     if (gda_1560[0] - gd_284 > ld_48) {
      gia_1172[gi_928] = 1;
      gia_1180[gi_928] = 0;
      g_time_1404 = Time[0];
     }
   }
  }
  if (gi_300 == 26) {
   gs_244 = " анализ 1-го БАРа инв. ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && gda_1560[0] - gda_1556[0] > gd_264 && gda_1552[0] > iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) && ld_48 > gda_1552[0]) {
     if (gda_1560[0] - gd_284 > ld_48) {
      gia_1168[gi_928] = 1;
      gia_1176[gi_928] = 0;
      g_time_1400 = Time[0];
     }
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && gda_1560[0] - gda_1556[0] > gd_264 && gda_1552[0] < iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) && ld_48 < gda_1552[0]) {
     if (gda_1556[0] + gd_284 < ld_48) {
      gia_1172[gi_928] = 1;
      gia_1180[gi_928] = 0;
      g_time_1404 = Time[0];
     }
   }
  }
  if (gi_300 == 27) {
   gs_244 = " анализ 1-го БАРа без CS";
   if (gda_1560[0] - gda_1556[0] > gd_264) {
     if (g_time_1400 != Time[0] && gda_1556[0] + gd_284 < ld_48 && ld_48 < gda_1552[0]) {
      gia_1168[gi_928] = 1;
      gia_1176[gi_928] = 0;
      g_time_1400 = Time[0];
     }
     if (g_time_1404 != Time[0] && gda_1560[0] - gd_284 > ld_48 && ld_48 > gda_1552[0]) {
      gia_1172[gi_928] = 1;
      gia_1180[gi_928] = 0;
      g_time_1404 = Time[0];
     }
   }
  }
  if (gi_300 == 28) {
   gs_244 = " анализ " + gi_256 + " БАР - пробой ";
   if (gd_1580 - gd_1572 < gd_264) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 1;
     Print("***");
   }
   if (g_time_1400 != Time[0] && gia_1176[gi_928] == 1 && gd_1580 + gd_284 < ld_48 && ld_48 > gd_1564) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && gia_1180[gi_928] == 1 && gd_1572 - gd_284 > ld_48 && ld_48 < gd_1564) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 29) {
   gs_244 = " анализ " + gi_256 + " БАР - отскок";
   if (gd_1580 - gd_1572 > gd_264) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 1;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 || gia_1180[gi_928] == 1) {
     if (g_time_1400 != Time[0] && gia_1176[gi_928] == 1 && gd_1572 + gd_284 < ld_48 && ld_48 < gd_1564) {
      gia_1168[gi_928] = 1;
      gia_1176[gi_928] = 0;
      gia_1180[gi_928] = 0;
      g_time_1400 = Time[0];
     }
     if (g_time_1404 != Time[0] && gia_1180[gi_928] == 1 && gd_1580 - gd_284 > ld_48 && ld_48 > gd_1564) {
      gia_1172[gi_928] = 1;
      gia_1176[gi_928] = 0;
      gia_1180[gi_928] = 0;
      g_time_1404 = Time[0];
     }
   }
  }
  if (gi_300 == -4) {
   gs_244 = " inv.Envelopes + Close ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) > gda_332[1] && ld_48 < gda_332[0]) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) < gda_336[1] && ld_48 > gda_336[0]) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
   if (gi_340 && gia_1032[gi_928] + 1 < gia_1036[gi_928] && gia_1032[gi_928] < 4 && g_time_1400 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) > gda_336[1] && ld_48 < gda_336[0]) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gi_340 && gia_1036[gi_928] + 1 < gia_1032[gi_928] && gia_1036[gi_928] < 4 && g_time_1404 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) < gda_332[1] && ld_48 > gda_332[0]) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == -3) {
   gs_244 = " Envelopes + Close ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) < gda_336[1] && ld_48 > gda_336[0]) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) > gda_332[1] && ld_48 < gda_332[0]) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
   if (gi_340 && gia_1032[gi_928] + 1 < gia_1036[gi_928] && gia_1032[gi_928] < 4 && g_time_1400 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) < gda_332[1] && ld_48 > gda_332[0]) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gi_340 && gia_1036[gi_928] + 1 < gia_1032[gi_928] && gia_1036[gi_928] < 4 && g_time_1404 != Time[0] && iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) > gda_336[1] && ld_48 < gda_336[0]) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == -2) {
   gs_244 = " inv.Envelopes ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > gda_332[0]) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < gda_336[0]) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
   if (gi_340 && gia_1032[gi_928] + 1 < gia_1036[gi_928] && gia_1032[gi_928] < 4 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 < gda_332[0]) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gi_340 && gia_1036[gi_928] + 1 < gia_1032[gi_928] && gia_1036[gi_928] < 4 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 > gda_336[0]) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == -1) {
   gs_244 = " Envelopes ";
   if (g_time_1400 != Time[0] && ld_48 < gda_336[0]) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (g_time_1404 != Time[0] && ld_48 > gda_332[0]) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
   if (gi_340 && gia_1032[gi_928] + 1 < gia_1036[gi_928] && gia_1032[gi_928] < 4 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > gda_336[0]) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gi_340 && gia_1036[gi_928] + 1 < gia_1032[gi_928] && gia_1036[gi_928] < 4 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < gda_332[0]) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 1) {
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
   }
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 2) {
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
   }
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 3) {
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) && gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < -100.0) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
   }
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) && gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > 100.0) {
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 4) {
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) > iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) && gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > -50.0 || gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < -200.0) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
   }
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 2) < iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) && gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < 50.0 || gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > 200.0) {
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 5) {
   if ((gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < (-gi_308) && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > (-gi_308) && gi_308 <= 0)) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
   }
   if ((gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > gi_308 && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < gi_308 && gi_308 <= 0)) {
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 1)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 6) {
   if ((gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < (-gi_308) && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > (-gi_308) && gi_308 <= 0)) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
   }
   if ((gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > gi_308 && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < gi_308 && gi_308 <= 0)) {
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_380 && ld_48 < g_price_380) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_388 && ld_48 > g_price_388) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 7) {
   if ((gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < (-gi_308) && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > (-gi_308) && gi_308 <= 0)) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
   }
   if ((gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > gi_308 && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < gi_308 && gi_308 <= 0)) {
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_388 && ld_48 > g_price_388) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_380 && ld_48 < g_price_380) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 8) {
   gs_244 = " отскок от уровня ";
   gia_1176[gi_928] = 1;
   gia_1180[gi_928] = 1;
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_380 && ld_48 < g_price_380) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_388 && ld_48 > g_price_388) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 9) {
   gs_244 = " пробой уровня ";
   gia_1176[gi_928] = 1;
   gia_1180[gi_928] = 1;
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_388 && ld_48 > g_price_388) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_380 && ld_48 < g_price_380) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 10) {
   if (g_price_388 - g_price_380 > gi_356 * point_16) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 1;
   }
   if ((g_time_1400 != Time[0] && gia_1176[gi_928] == 1 && gi_376 == 1 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_412 && ld_48 < g_price_412) || (g_time_1400 != Time[0] &&
     gia_1176[gi_928] == 1 && gi_376 == 2 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_412 && ld_48 > g_price_412) || (g_time_1400 != Time[0] && gia_1176[gi_928] == 1 && gi_376 == 0 && iOpen(gsa_936[gi_928],
     0, 0) < g_price_396 && ld_48 > g_price_396)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if ((g_time_1404 != Time[0] && gia_1180[gi_928] == 1 && gi_376 == 1 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_420 && ld_48 > g_price_420) || (g_time_1404 != Time[0] &&
     gia_1180[gi_928] == 1 && gi_376 == 2 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_420 && ld_48 < g_price_420) || (g_time_1404 != Time[0] && gia_1180[gi_928] == 1 && gi_376 == 0 && iOpen(gsa_936[gi_928],
     0, 0) > g_price_404 && ld_48 < g_price_404)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 11) {
   if (g_price_388 - g_price_380 > gi_356 * point_16) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 1;
   }
   if ((g_time_1400 != Time[0] && gia_1176[gi_928] == 1 && gi_376 == 1 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_412 && ld_48 < g_price_412 && (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < (-gi_308) &&
     gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > (-gi_308) && gi_308 <= 0)) || (g_time_1400 != Time[0] && gia_1176[gi_928] == 1 && gi_376 == 2 && iOpen(gsa_936[gi_928],
     0, 0) < g_price_412 && ld_48 > g_price_412 && (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < (-gi_308) && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > (-gi_308) && gi_308 <= 0)) ||
     (g_time_1400 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_396 && ld_48 > g_price_396 && (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < (-gi_308) && gi_308 > 0) ||
     (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > (-gi_308) && gi_308 <= 0))) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if ((g_time_1404 != Time[0] && gia_1180[gi_928] == 1 && gi_376 == 1 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_420 && ld_48 > g_price_420 && (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > gi_308 &&
     gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < gi_308 && gi_308 <= 0)) || (g_time_1404 != Time[0] && gia_1180[gi_928] == 1 && gi_376 == 2 && iOpen(gsa_936[gi_928],
     0, 0) > g_price_420 && ld_48 < g_price_420 && (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > gi_308 && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < gi_308 && gi_308 <= 0)) ||
     (g_time_1404 != Time[0] && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_404 && ld_48 < g_price_404 && (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > gi_308 && gi_308 > 0) || (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < gi_308 &&
     gi_308 <= 0))) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 12) {
   if (g_price_388 - g_price_380 <= gi_360 * point_16) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gi_376 = 0;
   }
   if (g_price_388 - g_price_380 < gi_360 * point_16 && g_price_388 - g_price_380 <= gi_364 * point_16) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gi_376 = 2;
   }
   if (g_price_388 - g_price_380 > gi_364 * point_16 && g_price_388 - g_price_380 <= gi_368 * point_16) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gi_376 = 2;
   }
   if (g_price_388 - g_price_380 > gi_368 * point_16) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gi_376 = 0;
   }
   if ((g_time_1400 != Time[0] && gia_1176[gi_928] == 1 && gi_376 == 1 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_412 && ld_48 < g_price_412) || (g_time_1400 != Time[0] &&
     gia_1176[gi_928] == 1 && gi_376 == 2 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_412 && ld_48 > g_price_412) || (g_time_1400 != Time[0] && gia_1176[gi_928] == 1 && gi_376 == 0 && iOpen(gsa_936[gi_928],
     0, 0) < g_price_396 && ld_48 > g_price_396)) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if ((g_time_1404 != Time[0] && gia_1180[gi_928] == 1 && gi_376 == 1 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) < g_price_420 && ld_48 > g_price_420) || (g_time_1404 != Time[0] &&
     gia_1180[gi_928] == 1 && gi_376 == 2 && iOpen(gsa_936[gi_928], 0, 0) > g_price_420 && ld_48 < g_price_420) || (g_time_1404 != Time[0] && gia_1180[gi_928] == 1 && gi_376 == 0 && iOpen(gsa_936[gi_928],
     0, 0) > g_price_404 && ld_48 < g_price_404)) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  }
  if (gi_300 == 13 && gi_352 > 0) {
   gs_244 = " инверсный пробой ";
   if (iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 1) < g_price_380) gia_1176[gi_928] = 1;
   if (iLow(gsa_936[gi_928], 0, 1) > g_price_388) gia_1180[gi_928] = 1;
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && ld_48 > g_price_380) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && ld_48 < g_price_388) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  } else
   if (gi_300 == 13 && gi_352 == 0) gi_300 = 8;
  if (gi_300 == 14 && gi_352 > 0) {
   gs_244 = " пробой с подтв. ";
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) > g_price_388) {
     gia_1184[gi_928] = 1;
     gia_1188[gi_928] = 0;
   }
   if (iClose(gsa_936[gi_928], 0, 1) < g_price_380) {
     gia_1188[gi_928] = 1;
     gia_1184[gi_928] = 0;
   }
   if (iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 1) < g_price_388) {
     gia_1176[gi_928] = 1;
     gia_1184[gi_928] = 0;
   }
   if (iLow(gsa_936[gi_928], 0, 1) > g_price_380) {
     gia_1180[gi_928] = 1;
     gia_1188[gi_928] = 0;
   }
   if (gia_1176[gi_928] == 1 && g_time_1400 != Time[0] && iHigh(gsa_936[gi_928], 0, 1) <= g_price_388 && ld_48 > g_price_388) {
     gia_1168[gi_928] = 1;
     gia_1176[gi_928] = 0;
     g_time_1400 = Time[0];
   }
   if (gia_1180[gi_928] == 1 && g_time_1404 != Time[0] && iLow(gsa_936[gi_928], 0, 1) >= g_price_380 && ld_48 < g_price_380) {
     gia_1172[gi_928] = 1;
     gia_1180[gi_928] = 0;
     g_time_1404 = Time[0];
   }
  } else
   if (gi_300 == 14 && gi_352 == 0) gi_300 = 9;
  gi_unused_1192 = 0;
  gi_unused_1196 = 0;
  if (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] > gi_312) gi_unused_1192 = 1;
  if (gda_1348[gi_928][gia_944[gi_928]][0] < -gi_312) gi_unused_1196 = 1;
  gi_unused_1232 = 0;
  gi_unused_1236 = 0;
  gi_1240 = FALSE;
  gi_1244 = FALSE;
  if (BUY_SELL_SUMM || gi_100 > 0) {
   if (li_72 == 1 || Off_MA_H4 && gia_1140[gi_928] == 1 && gia_1168[gi_928] == 1 && gi_100 == 0 || gi_100 == 2) gi_1240 = TRUE;
   if (li_72 == 2 || Off_MA_H4 && gia_1144[gi_928] == 1 && gia_1172[gi_928] == 1 && gi_100 == 0 || gi_100 == 3) gi_1244 = TRUE;
  }
  if (BUY_SELL_SUMM == FALSE) {
   if (li_72 == 1 || Off_MA_H4 && gia_1140[gi_928] == 1 && gia_1168[gi_928] == 1 && gia_1036[gi_928] == 0 && gi_100 == 0 || gi_100 == 2) gi_1240 = TRUE;
   if (li_72 == 2 || Off_MA_H4 && gia_1144[gi_928] == 1 && gia_1172[gi_928] == 1 && gia_1032[gi_928] == 0 && gi_100 == 0 || gi_100 == 3) gi_1244 = TRUE;
  }
  if (gi_1240 == TRUE && gia_1032[gi_928] < MaxTrades) {
   gd_812 = NormalizeDouble(MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_ASK), digits_44);
   if (gi_160 == 0) {
     if (gia_1032[gi_928] == 0 && gia_1032[gi_928] < N_LotMult) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928], li_64);
     if (gia_1032[gi_928] == 0 && gi_176 && gia_1036[gi_928] > 4) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1024[gi_928][1] * gd_180, li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] < N_LotMult) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_992[gi_928][0][li_80], li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0 && gi_1240 == TRUE && gia_1032[gi_928] > N_LotMult - 1) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_992[gi_928][0][li_80] * LotMultiplicator, li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0 && gi_1240 == TRUE && ld_56 > gda_996[gi_928][0][li_76] + gda_884[gi_928] && gi_232 < 1) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_992[gi_928][0][li_76], li_64);
   }
   if (gi_160 == 1) {
     if (gia_1032[gi_928] == 0) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928], li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0) {
      gda_996[gi_928][0][gia_1032[gi_928] + 1] = gd_812;
      gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(f0_16(0, gia_1032[gi_928] + 1), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 2) {
     if (gia_1032[gi_928] == 0) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928], li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0) {
      gda_996[gi_928][0][gia_1032[gi_928] + 1] = gd_812;
      gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(f0_13(0, gia_1032[gi_928] + 1), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 3) {
     if (gia_1032[gi_928] == 0) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928], li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0) {
      gda_996[gi_928][0][gia_1032[gi_928] + 1] = gd_812;
      gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(f0_15(0, gia_1032[gi_928] + 1), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 4) {
     if (gia_1032[gi_928] == 0 || (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] < N_LotMult)) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928], li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] > N_LotMult - 1) {
      gda_996[gi_928][0][gia_1032[gi_928] + 1] = gd_812;
      gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_992[gi_928][0][li_80] * MathPow(LotMultiplicator, (gda_996[gi_928][0][li_80] - gd_812) / gda_884[gi_928]), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 5) {
     if (gia_1032[gi_928] == 0 || (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] < N_LotMult)) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928], li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] > N_LotMult - 1) {
      gda_996[gi_928][0][gia_1032[gi_928] + 1] = gd_812;
      gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928] * MathPow(LotMultiplicator, (gda_996[gi_928][0][li_76] - gd_812) / gda_884[gi_928] - N_LotMult), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 6) {
     if (gia_1032[gi_928] == 0 || (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] < N_LotMult + 1)) gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928], li_64);
     if (gia_1032[gi_928] > 0 && gia_1032[gi_928] > N_LotMult) {
      gda_996[gi_928][0][gia_1032[gi_928] + 1] = gd_812;
      gda_1016[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1216[gi_928] * MathPow(LotMultiplicator, gia_1032[gi_928] - N_LotMult), li_64);
     }
   }
   if (gda_1016[gi_928] < g_minlot_144) gda_1016[gi_928] = g_minlot_144;
   if (gda_1016[gi_928] > MaxL) gda_1016[gi_928] = MaxL;
   gd_788 = 0;
   g_color_796 = gia_916[gi_928][0];
   gd_836 = gd_812 - gda_868[gi_928] * point_16;
   if (gda_868[gi_928] == 0.0) gd_836 = 0;
   gd_828 = gd_812 + gda_860[gi_928] * point_16;
   if (gda_860[gi_928] == 0.0 || gia_1032[gi_928] > 0) gd_828 = 0;
   if (gda_860[gi_928] < stoplevel_8 && gda_860[gi_928] != 0.0 && gia_1032[gi_928] == 0) gd_828 = gd_812 + (stoplevel_8 + 2) * point_16;
   g_ticket_1068 = f0_1(gsa_936[gi_928], gd_788, gda_1016[gi_928], gd_812, gd_836, gd_828, gia_956[gi_928], g_color_796);
   if (g_ticket_1068 > 0) {
     gia_1004[gi_928][0][gia_1032[gi_928] + 1] = g_ticket_1068;
     gia_1100[gi_928] = 0;
   }
   if (g_ticket_1068 < 0) gia_1100[gi_928] = 1;
   gia_844[gi_928] += gia_1100[gi_928];
   gia_1100[gi_928] = 0;
  }
  if (gi_1244 == TRUE && gia_1036[gi_928] < MaxTrades) {
   gd_820 = NormalizeDouble(MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_BID), digits_44);
   if (gi_160 == 0) {
     if (gia_1036[gi_928] == 0 && gia_1036[gi_928] < N_LotMult) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928], li_64);
     if (gia_1036[gi_928] == 0 && gi_176 && gia_1032[gi_928] > 4) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1024[gi_928][0] * gd_180, li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] < N_LotMult) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_992[gi_928][1][li_84], li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0 && gi_1244 == TRUE && gia_1036[gi_928] > N_LotMult - 1) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_992[gi_928][1][li_84] * LotMultiplicator, li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0 && gi_1244 == TRUE && ld_48 < gda_996[gi_928][1][li_88] - gda_892[gi_928] && gi_232 < 1) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_992[gi_928][1][li_88], li_64);
   }
   if (gi_160 == 1) {
     if (gia_1036[gi_928] == 0) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928], li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0) {
      gda_996[gi_928][1][gia_1036[gi_928] + 1] = gd_820;
      gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(f0_16(1, gia_1036[gi_928] + 1), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 2) {
     if (gia_1036[gi_928] == 0) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928], li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0) {
      gda_996[gi_928][1][gia_1036[gi_928] + 1] = gd_820;
      gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(f0_13(1, gia_1036[gi_928] + 1), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 3) {
     if (gia_1036[gi_928] == 0) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928], li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0) {
      gda_996[gi_928][1][gia_1036[gi_928] + 1] = gd_820;
      gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(f0_15(1, gia_1036[gi_928] + 1), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 4) {
     if (gia_1036[gi_928] == 0 || (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] < N_LotMult)) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928], li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] > N_LotMult - 1) {
      gda_996[gi_928][1][gia_1036[gi_928] + 1] = gd_820;
      gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_992[gi_928][1][li_84] * MathPow(LotMultiplicator, (gd_820 - gda_996[gi_928][1][li_84]) / gda_892[gi_928]), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 5) {
     if (gia_1036[gi_928] == 0 || (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] < N_LotMult)) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928], li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] > N_LotMult - 1) {
      gda_996[gi_928][1][gia_1036[gi_928] + 1] = gd_820;
      gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928] * MathPow(LotMultiplicator, (gd_820 - gda_996[gi_928][1][li_88]) / gda_892[gi_928] - N_LotMult), li_68);
     }
   }
   if (gi_160 == 6) {
     if (gia_1036[gi_928] == 0 || (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] < N_LotMult + 1)) gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928], li_64);
     if (gia_1036[gi_928] > 0 && gia_1036[gi_928] > N_LotMult) {
      gda_996[gi_928][1][gia_1036[gi_928] + 1] = gd_820;
      gda_1020[gi_928] = NormalizeDouble(gda_1220[gi_928] * MathPow(LotMultiplicator, gia_1036[gi_928] - N_LotMult), li_64);
     }
   }
   if (gda_1020[gi_928] < g_minlot_144) gda_1020[gi_928] = g_minlot_144;
   if (gda_1020[gi_928] > MaxL) gda_1020[gi_928] = MaxL;
   if (gi_1240 == TRUE || gi_1244 == TRUE) gd_788 = 1;
   g_color_796 = gia_916[gi_928][1];
   gd_836 = gd_820 + gda_872[gi_928] * point_16;
   if (gda_872[gi_928] == 0.0) gd_836 = 0;
   gd_828 = gd_820 - gda_864[gi_928] * point_16;
   if (gda_864[gi_928] == 0.0 || gia_1036[gi_928] > 0) gd_828 = 0;
   if (gda_864[gi_928] < stoplevel_8 && gda_864[gi_928] != 0.0 && gia_1036[gi_928] == 0) gd_828 = gd_820 - (stoplevel_8 + 2) * point_16;
   g_ticket_1068 = f0_1(gsa_936[gi_928], gd_788, gda_1020[gi_928], gd_820, gd_836, gd_828, gia_956[gi_928], g_color_796);
   if (g_ticket_1068 > 0) gia_1004[gi_928][1][gia_1036[gi_928] + 1] = g_ticket_1068;
   if (g_ticket_1068 < 0) gia_1104[gi_928] = 1;
   gia_844[gi_928] += gia_1104[gi_928];
   gia_1104[gi_928] = 0;
  }
  if (gia_1032[gi_928] > 0 || gia_1036[gi_928] > 0) {
   price_108 = NormalizeDouble(f0_11(gia_1032[gi_928], 0) + gda_1224[gi_928] * point_16, digits_44);
   price_116 = NormalizeDouble(f0_11(gia_1036[gi_928], 1) - gda_1228[gi_928] * point_16, digits_44);
  }
  if (gi_484) {
   if ((gia_1032[gi_928] > 0 && gda_860[gi_928] == 0.0) || gia_1032[gi_928] > 1) {
     for (gi_1084 = 1; gi_1084 <= gia_1032[gi_928]; gi_1084++) {
      OrderSelect(gia_1004[gi_928][0][gi_1084], SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);
      if (OrderType() == OP_BUY && OrderMagicNumber() == gia_956[gi_928] && OrderSymbol() == gsa_936[gi_928])
        if (price_108 != OrderTakeProfit()) g_ticket_1068 = OrderModify(gia_1004[gi_928][0][gi_1084], OrderOpenPrice(), OrderStopLoss(), price_108, 0, gia_916[gi_928][0]);
     }
   }
   if ((gia_1036[gi_928] > 0 && gda_864[gi_928] == 0.0) || gia_1036[gi_928] > 1) {
     for (gi_1084 = 1; gi_1084 <= gia_1036[gi_928]; gi_1084++) {
      OrderSelect(gia_1004[gi_928][1][gi_1084], SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);
      if (OrderType() == OP_SELL && OrderMagicNumber() == gia_956[gi_928] && OrderSymbol() == gsa_936[gi_928])
        if (price_116 != OrderTakeProfit()) g_ticket_1068 = OrderModify(gia_1004[gi_928][1][gi_1084], OrderOpenPrice(), OrderStopLoss(), price_116, 0, gia_916[gi_928][1]);
     }
   }
  }
  gia_1200[gi_928] = 0;
  gia_1204[gi_928] = 0;
  gia_1056[gi_928] = gia_1032[gi_928];
  gia_1060[gi_928] = gia_1036[gi_928];
  f0_7();
  if (gia_1032[gi_928] > 0) {
   li_76 = f0_0(0, gia_1032[gi_928]);
   li_80 = f0_14(0, gia_1032[gi_928]);
  }
  if (gia_1036[gi_928] > 0) {
   li_84 = f0_0(1, gia_1036[gi_928]);
   li_88 = f0_14(1, gia_1036[gi_928]);
  }
  if (gia_1056[gi_928] != gia_1032[gi_928]) gia_1200[gi_928] = 1;
  if (gia_1060[gi_928] != gia_1036[gi_928]) gia_1204[gi_928] = 1;
  if (Mode_SL_inst != 0) {
   g_tickvalue_1544 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_TICKVALUE);
   margininit_124 = MarketInfo(gsa_936[gi_928], MODE_MARGININIT);
   gd_unused_900 = 1;
   if (Digits == 2 || (Digits == 3 && gi_856 == 10)) gd_unused_900 = 100;
   if (gia_1032[gi_928] > 0) {
     g_price_572 = NormalizeDouble(f0_11(gia_1032[gi_928], 0) - gd_564 / (g_tickvalue_1544 * gda_1024[gi_928][0]) * point_16, digits_44);
     if (g_price_572 < 0.0) g_price_572 = 0;
   }
   if (gia_1036[gi_928] > 0)     

Recommend